Digitala tvillingar för ökad effektiviett i mineraltekninska processer
Forskningsprojekt, 2018

Projektet syftar till att undersöka hur mineraltekniska processer kan styras effektivare och mer hållbart genom att använda digitala tvillingar av processerna. Projektet kommer fokusera på hur de digitala tvillingarna skall utformas och hur de står i relation till styrning och övervakning av anläggningar. Det finns ett stort antal frågeställningar av intresse som behöver undersökas för införandet av digitala tvillingar och denna förstudie ämnar att inblick i dess frågor ge anvisning om prioritering.


Projektet ska visa hur digitala tvillingar kan användas för att göra mineraltekniska processer effektivare, mer resurssnåla och hållbara, samt hur människans roll påverkas. Krav på noggrannhet vid modellering av en specifik process och för simuleringsresultat och predikteringsförmåga behöver klarläggas. Projektet kommer därmed förbättra kunskapsläget för alla ingående projektparter och utgöra grund för vidare utveckling och forskningsansökningar.


Projektet är uppdelat i tre faser: en utforskande och undersökande fas, en utvecklingsfas och en verifieringsfas. Genom undersökning av nuläge och verktyg kommer en demonstrator (simulator) att byggas. Denna ska testas i avseende att effektivisera processerna samt hur den kan hjälpa och påverka människorna som jobbar med processerna. Det utforskande, undersökande och utvecklande arbetet genomförs parallellt från start och verifiering och utvärdering görs i projektets senare del.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Boliden Mineral AB

Boliden, Sweden

LKAB

Luleå, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05437
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28