MAXA MEDTEK En starkare koppling mellan Svensk medicinteknisk industri och infrastruktursatsningarna i Lund
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är till skillnad från ESS, en nationell investering. En sektor som tros kunna ha stor nytta av de tekniker som finns på MAX IV och ESS är medicinteknik-industrin. Denna industrisektor som bland annat sträcker sig från implantat till device och diagnostik är i allra högsta grad inhomogen, varför en rad olika vitt skilda tillämpningar och tekniker kan finnas. Många industrisektorer har ännu en begränsad erfarenhet av de experimentella tekniker som finns, eller kommer att finnas, tillgängliga på anläggningarna. Först behövs en grundförståelse för vilka tekniker som kan ge svar på de specifika frågor som branschen har och när det är lämpligt att använda en så kraftfull strålningskälla som till exempel MAX IV. Därefter behövs kunskap om hur det går till för att få tillgång till strålningstid, hur resultaten ska tolkas - och vilken hjälp som kan fås med detta. För att svenskt näringsliv ska kunna dra fördel av samt utnyttja den fulla potentialen av både MAX IV och ESS är det nödvändigt att företagen får hjälp med att komma in i området. Syftet med detta projekt är att genom uppsökande verksamhet, seminarier och workshops uppnå en ökad kunskap kring för branschen relevanta tillämpningar och tekniker som är under uppbyggnad på MAX IV och ESS. Vi vill sänka tröskeln för Medicinteknisk industri både nationellt och internationellt att utnyttja anläggningarna, och därmed öka tillgängligheten. Det föreslagna projektet är uppdelat i två steg, där det första steget handlar om kartläggning av befintliga tillämpningar samt aktörer och deras kunskapsnivå. Det andra steget innehåller utbildningsinsatser samt initiering av pilotprojekt.

Deltagare

Henrik Mindedal (kontakt)

Föreståndare vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02477
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-03