Uppkonvertering av fotonenergier i fastfas: Nya material för att bryta Shockley-Queisser gränsen
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Projektet syftar till att utveckla och studera så kallad triplett-triplett-upconversion (TTA-UC) där två lågenergetiska fotoner slås ihop till en foton med högre energi. Målet är att utveckla ett material som kan läggas på befintliga solceller för att omfördela solspektrumet så att den koncentreras vid solcellens absorption. På det sättet kan man slå effektivitetsgränsen för solceller med enkelt bandgap som ges av Shockley-Quisser gränsen på 32 %.

Deltagare

Bo Albinsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-05