Framtidens Materialdesign (SuperFraMat)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Syfte och mål: Projektidén adresserar industriella behov av utvecklingsverktyg för nya material och spänner över hela kunskapskedjan, från modellering vid materialforskningens framkant till tillämpning på industriella exempel. Projektet fokuserar på beskrivning av komplexa utskiljningsfenomen som ligger till grund för utveckling av de flesta nya högpresterande metalliska material. Det blir därmed en viktig fortsättning på den långsiktiga strategiska satsningen på materialutvecklingsverktyg inom innovationsområdet Metalliska Material. Förväntade effekter och resultat: Projektet adresserar grundkoncepten bakom Agendasteg 3 "Öka Materialutvecklingstakten". Det är inriktat mot långsiktig utveckling av generiska materialmodelleringskoncept som kommer att kunna ligga till grund för materialutveckling i många år framåt och vara relevant för många företag, materialtyper och projektinitiativ

Upplägg och genomförande: - Framtagning av nya modeller för utskiljning, vilka kommer att publiceras och kunna användas vidare i andra initiativ. - Avancerad experimentell karakterisering av utskiljningsbeteende hos komplexa material samt användning av resultaten för validering av teoretiska modeller. - Industriorienterade workshops innehållande problemlösning med direkt anknytning till materialutveckling. - Framtagning av utbildningsmaterial samt genomförande av öppna seminarier för spridning och inhämtning av information i en bredare intressentkrets inom Metalliska Material.

Deltagare

Mattias Thuvander (kontakt)

Docent vid Materialens mikrostruktur

Samarbetspartners

Jernkontoret

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerim AB

Kista, Sweden

Thermo-Calc Software AB

Solna, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-26