Ocean Data Factory
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Syfte och mål: Målet med Ocean Data Factory (ODF) är att möjliggöra för Sverige att vara en global ledare för hållbarhet och innovation i den digitala blå ekonomin. ODF kommer att möjliggöra utnyttjande av Artificiell Intelligens till många olika typer av havsdata, från svenska som såväl internationella datakällor. Antalet appliceringar av AI på havsdata är enorma och omfattar områden som sjöfart och logistik, utsläpp såväl till luft som vatten, klimatförändringar, reglering av havets resurser för en hållbar framtid, och hållbart havsbruk för att klara matförsörjningen och energiförsörjning. Förväntade effekter och resultat: Ocean Data Factory ska leda till att såväl kommersiella som icke-kommersiella aktörer ökar användningen av data från havet. Aktörer i den marina/maritima sektorn ska få ökad kompetens om APIer, och öka sin kompetens och användning av AI. Ocean Data Factory ska bidra till hållbarhet i den blå ekonomin.

Upplägg och genomförande: Datafabrikens verksamhet kommer bedrivas i innovationscykler om cirka 6 månader. Varje cykel inleds med internt arbete inom konsortiet, för att fortsätta med öppna workshopar och avslutas med hackaton/demonstration av resultat och kunskap. ODF är ett samarbete mellan universitet, institut, myndighet, och företag, med en extern referensgrupp av experter inom marin data.

Arbetspaket: 1. Ledning och extern kommunikation 2. Kontinuerlig utvärdering och innovation 3. Datakällor och etiska, juridiska aspekter 4. API och dataströmmar 5. AI/ML/NN 6. Dissemination och uppskalning

Deltagare

Robin Teigland (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Alkit Communications AB

Mölndal, Sweden

Combine Control Systems AB

Göteborg, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Medins havs- och vattenkonsulter

Landvetter, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02256
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Projektets webbplats

https://scootech.se/odf/

Senast uppdaterat

2024-02-15