Standardisering för urban och situationell brottsprevention
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Syfte och mål: Den situation i vilken en presumtiv brottsling väljer att begå ett brott är alltid platsberoende. Många och olika slags aktörer överlappar i formgivning och skötsel av den byggda miljön och är därmed gemensamt berörda av platsrelaterad brottslighet såväl mot person som egendom. Standardisering är ett sätt att samordna aktörer och deras insatser. Projektets syfte är att inventera samhällsaktörers intresse för standardisering inom området urban och situationell brottsprevention. Förväntade effekter och resultat: Situationell brottsprevention aktualiserar frågor om process-, management- och produktstandarder. Standardisering av t ex platsinriktade brotts- och trygghetsinventeringar, samordnade former för insatsplanering med rollfördelning, utvärderingsprotokoll, konsulttjänster och produkter skulle ha effekter på kvalitet, effektivitet, etc. Aktörers syn på sådana effekter inventeras avseende området som helhet och huruvida en standard skulle stödja också interna behov och egna marknadsmöjligheter. Upplägg och genomförande: Forskare från GU, Chalmers och KTH sammanfattar hur platsers egenskaper påverkar brottslighet och vilka nyckelaktörer forskningen lyfter fram. I dialog med projektmedverkande från MTR, Castellum och Västfastigheter samt SIS identifieras svenska aktörer som är direkt berörda. SIS kartlägger också angränsande standarder. Efter enkät och inbjudan till aktörer organiseras vid SIS ett seminarium om väg framåt. Därefter skrivs slutrapport fram av forskargruppen och avstäms med övriga medverkande.

Deltagare

Göran Lindahl (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-20