Möjligheter för minskade klimatutsläpp och hållbar utveckling
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Detta projekt adresserar utmaningen: Hur kan vi få till stånd en snabb och omfattande minskning av klimatutsläpp som både svarar mot Agenda 2030-målen och bidrar till en värld under 1,5 C? Projektet utgår från ett brett systemperspektiv. Det använder de globala hållbarhetsmålen (SDG) som ett ramverk för att analysera (i) hur samspel mellan mänsklig utveckling och miljöförändring förändras med en snabb och omfattande minskning av klimatutsläpp, och (ii) hur åtgärder inom policy och praktik som informeras av en bättre förståelse för positiva samspel, kan utnyttjas för att skapa förändring och omställning. Projektets huvudsakliga mål är att:- Utvärdera de sårbarheter och kritiska nivåer som ligger till grund för de sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska begränsningarna för att kollektivt nå hållbarhetsmålen, med fokus på klimatmålet och sambanden mellan mål.- Studera policy och praktik på en rad nivåer och inom olika kontexter med avseende på hur dessa påverkar hållbarhetsmålen.- Utvärdera nationella och internationella åtgärder för att uppnå hållbarhetsmålen och klimatmålen, med fokus på lokala effekter och hur lokala åtgärder kan skalas upp från lokal ”best practice” till effektiva globala åtgärder.- Rekommendera förbättringar i det metodologiska ramverket för att utvärdera sambanden mellan hållbarhetsmålen och integrera kunskap i beslutsprocesserna inom sektorer samt på nationell och internationell nivå.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: FormasDnr2019-00040
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-15