Ny era för cementersättnings material: Vikten av livslängds design
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Det är nästan omöjligt att tänka sig ett modernt samhälle utan en bebyggd miljö baserad på utbredd användning av cementbaserade material, som möjliggör billiga konstruktioner med komplexa och bastanta former! Alternativa konstruktionsmaterial kan inte svara upp mot de höga kraven som ställs i byggande och infrastruktur, då de jämfört med betong bara är tillgängliga i mindre mängder, är dyrare och i allmänhet ger större miljöavtryck än cementbaserade material. Dock är den omfattande användningen av cement kopplad till stora CO2-utsläpp i själva tillverkningsprocessen: runt 8% av de globala antropogena CO2-utsläppen kommer från cementproduktion, och utan skarpa åtgärder riskerar därför fördelarna med detta vitala material att hamna i skuggan av dess klimatpåverkan.

Med anledning av detta vill vi bidra till uppfyllnad av FN:s mål för hållbar utveckling – speciellt med avseende på Hållbara städer och samhällen (SDG 11) och Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13) – genom ett flaggskeppsprojekt där en omfattande undersökning av alla etablerade och nya strategier, som syftar till att minska CO2-utsläppen från cementproduktion, genomförs. De olika strategierna inbegriper allt från minskning och substitution av klinker till koldioxidavskiljning inklusive lagring och/eller användning (CCS/CCU), och utifrån undersökningarna av dessa föreslås konkreta åtgärder, för vilka alla möjliga gemensamma beröringspunkter, synergier och motstridiga intressen i åtanke.

Deltagare

Arezou Baba Ahmadi (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim, Norway

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-01061
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08