Livscykelekonomi i upphandling och byggande av flerbostadshus – förstudie
Rapport, 2008

Samhällets omställning till ett hållbart samhälle tvingar till nytänkande. Byggsektorn hör till den sektor som förbrukar mest energi, åstadkommer mest avfall och är störst förbrukare av råvaror och övriga resurser. I en tid när man alltmer ifrågasätter resursförbrukning och övrig miljöpåverkan hamnar därför byggsektorn i fokus. Processer och metoder som strävar efter minskad resursförbrukning måste utvecklas. Olika aktörer i byggsektorn har under senare tid pekat på att alltför stor uppmärksamhet ägnas åt byggpriset i anbud och mycket lite åt de kostnader som uppstår under husets livslängd, dvs. det som man i dagligt tal brukar kalla för livscykelkostnader. Dit hör exempelvis energiåtgång, material och system som vid anbudslämning kan uppvisa låga priser men som i det långa loppet kan bli dyrbara för husets ägare och förvaltare. Ett fokus på investeringskostnader har gjort att FoU inriktad mot att utveckla metoder och processer som kan vara vägledande för sektorns aktörer har saknats. Studiens resultat visar att LCC är ett etablerat begrepp som det stora flertalet aktörer inom byggsektorn känner till. LCC är använt av såväl beställare som konsulter och entreprenörer. Då LCC-kalkylmodellerna ursprungligen är framtagna för att utvärdera maskiner och system som exempelvis ventilationssystem används i dag LCC för att göra olika systemval i byggandet. Däremot används inte LCC-analyser systematiskt i upphandlig av bostäder eller andra byggnader.

LCC

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1402-7410

Mer information

Skapat

2017-10-06