Digitala lärresurser i lärosätenas öppna arkiv. Slutrapport från OERIIR-projektet
Rapport, 2009

Arbetet i projektet ”OER i öppna digitala arkiv” har utförts i samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Malmö högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Metamatrix AB under perioden mars 2008 - april 2009. Projektet har finansierats av Kungl. Bibliotekets program OpenAccess.se. Vid sidan om denna slutrapport, har vi tidigare publicerat rapporten Kartläggning av produktion och användning av OER vid några svenska lärosäten. De frågeställningar vi har arbetat med är - Hur ser möjligheterna ut att i lärosätenas öppna arkiv för e-publicering av forskning och uppsatser, också rymma de lokalt producerade lärresurserna? - I vilken omfattning använder och producerar lärarna vid lärosätena fritt tillgängliga lärresurser (OER, Open Educational Resources) idag? Vi har velat belysa dessa frågeställningar genom att ta fram unika empirisk data från de deltagande lärosätena.

OER

Open Educational Resources

Lärresurser

Författare

Jessica Lindholm

Eric Axdorph

Kristina Ericson

Jonas Gilbert

Göteborgs universitet

Jan Hylén

Hanna Jonsson

Lena Olsson

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Pedagogik