Security Arena, årsrapport 2009
Rapport, 2010

För beskrivning av Security Arenas övergripande verksamhet och organisation, samt definitioner av ett antal begrepp, se kapitlet Lindholmen Science Park driver samverkansprogrammet Security Arena. *** Inriktning på forskning och utveckling på Security Arena 2009 *** Under 2009 har forskning och utvecklingsarbete i huvudsak bedrivits enligt gällande avtal mellan Lindholmen Science Park och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konceptgenerering, pilotprojekt och studieuppdrag har både bedrivits inom de definierade temaområdena samt i ett fristående uppdrag, men också i ett par nyutvecklade samarbetsprojekt som en spin-off till den avtalsreglerade verksamheten. Fokus inom temaprojekten har i år legat på teknik för avancerad områdesövervakning, informationshantering och hot från organiserad brottslighet mot transportsektorn. Det har skett en fortsatt utveckling av Security Arenas arbetsmodell med tidig användarmedverkan i forskning och konceptgenerering. Via behovsanalyser med aktiv medverkan från områdesexperter visar arbetsresultaten att det går att utveckla relevanta koncept som i ett nästa steg leder till praktiska prov tillsammans med användargrupper. En förstudie med MSBs lägescentral har genomförts i syfte att hitta tänkbara projekt som kan utveckla nya förmågor hos lägescentralen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2010. *** Samordning och samverkan *** Security Arena har följande huvudaktörer: MSB, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Ericsson, Saab AB, AB Volvo. Dessutom medverkar slutanvändare, expertgrupper och samverkanspartners. Flera nya samarbeten som initierades under 2008 har vidareutvecklats under 2009. Bland annat har kontakterna med Umeå universitet resulterat i ett konkret projektsamarbete mellan Security Arena och CBRNE-centret inom EU/FP7. Dessutom har projektsamverkan med SAFER och Viktoriainstitutet fördjupats tack vare satsningarna på forskningsprojektet LiveResponse™ med Viktoriainstitutet som utförare. Förutom fortsatt och utökad samverkan med nya instanser inom MSB har också samarbete med ett antal nya europeiska potentiella samverkansparter utvecklats. *** Kunskapsutveckling och informationsspridning *** Informationsspridningen har skett genom deltagande i en mängd konferenser och seminarier både nationellt och internationellt. På det lokala planet har lunchseminarieserien fortsatt att utvecklas under året och når idag en bredare målgrupp än tidigare. Ämnesområdena för seminarierna har också utökats, vilket gör att vi når fler intressenter. Specifikt mot MSB kan nämnas att förstudien med MSBs lägescentral har gett möjlighet för Security Arenas parter att presentera en mängd resultat från genomfört arbete. *** Utvärdering och nytt ramavtal *** Under året genomfördes en utvärdering av det arbete som bedrivits på Security Arena från 2005. Utvärderingen var intervjubaserad och utfördes av Faugert & Co på uppdrag av MSB. Ett drygt 20-tal intressenter intervjuades och fick delge sina erfarenheter och synpunkter. Utvärderingen visade bl.a. på att samverkan mellan inblandade aktörer fungerar väl och att samarbetet ger tillgång till kontakter, information och problemställningar även utanför det egna området. En viktig styrka som framhölls var överensstämmelsen mellan hur satsningen är tänkt att fungera, dess programlogik, samt hur parterna de facto uppfattar verksamheten. I samband med 2009 års utgång upphörde det gällande ramavtalet mellan MSB och Lindholmen Science Park. Ett nytt ramavtal för perioden 2010 till och med 2012 har tecknats. *** Inriktning 2010 *** Planeringen av 2010 års arbete och framåt ska göras under våren. Fokus kommer att ligga på att ytterligare förstärka förmågan till behovsanalyser och innovativa lösningar i genereringen av koncept samt att knyta fler forskarkontakter med pågående samhällssäkerhetsforskning såväl nationellt som internationellt. Inriktningen är att de tematiska områdena ska bibehållas, men en värdering och omprövning kommer att ske. Detta kan resultera i någon eller några förändringar framöver.

krishantering

kriser

Författare

Bosse Norrhem

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Torbjörn Andreasson

Leif Axelsson

Mikael Fredin

Erland Jonsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Mikael Lagerman

Ann Rinaldo

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07