Security Arena, årsrapport 2008
Rapport, 2009

*** Allmänt *** För beskrivning av Security Arena Lindholmens övergripande verksamhet och organisation, samt definitioner av ett antal begrepp, se kapitlet Inledning. *** Inriktning på forskning och utveckling *** Konceptgenerering, pilotprojekt och studieuppdrag har bedrivits inom de temaområden som definierades i samband med att avtalet mellan Lindholmen Science Park (LSP) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) tecknades 2007. De definierade temaområdena är Samhällskritiska transporter, Mobilt bredband för säkerhet i samhället, Surveillance and Early Warning samt Metoder och system för säker och robust krishantering. Fokus inom temaprojekten har i år legat på farligt godstransporter, hamnsäkerhet, användning av kommersiella nät för samhällssäkerhet, samt teknik för avvikelsedetektering. Inom forskningstemat, Metoder och system för säker och robust krishantering, bedrivs fortsatt arbete i fem olika delprojekt. Ett antal nya experter har under året tillförts de befintliga expertgrupperna. Expertgrupperna har vid intervjutillfällen och under workshops aktivt bidragit med sin kunskap och problemformuleringar och därmed skapat relevanta förutsättningar för den forskning, koncept och pilotprojekt som utvecklats inom respektive temaprojekt. Under året har Security Arenas arbetsmodell med tidig användarmedverkan i forskning och konceptgenerering utvecklats vidare. Resultaten från arbetet visar tydligt att det via behovsanalyser med aktiv medverkan från områdesexperter går att utveckla relevanta koncept som i ett nästa steg leder till praktiska prov tillsammans med användargrupper. Förutom detta har en fördjupad marknadsutvecklingsanalys genomförts som en fortsättning på förra årets studie på samma tema. *** Samordning och samverkan *** Flera nya samarbeten som initierades under 2007 har vidareutvecklats under 2008. I maj genomfördes en gemensam övning med svensk och amerikansk medverkan inom området Maritime Domain Awareness (MDA) på Lindholmen Science Park. Övningen leddes av KBM och DHS och föregicks av ett planeringsarbete i en svensk planeringsgrupp, där också representanter från Security Arena Lindholmen ingick. I samarbete mellan Försvarsmakten, NATO, FMV och KBM genomfördes teknikexperimentet Quickwins under september 2008. Syftet var att visa på nya tekniska möjligheter till samverkan mellan civilt och militärt utvecklade system. Security Arena Lindholmen bidrog med ett antal tjänster utvecklade inom temaprojekten, samt genom att bygga upp en fiktiv ledningsplats där representanter från polis, räddningstjänst och SOS Alarm ledde verksamhet och medverkade under experimentet. Experimentet tilldrog sig stort intresse och förevisades för drygt 600 personer. Under året har även Security Arena Lindholmen, det europeiska CBRNE-centret i Umeå och Region Skåne träffats för att utveckla samarbetsmöjligheter. Vid första tillfället deltog även en representant för Linköpings universitet. Ambitionen är att utveckla och, om intresse finns, utöka detta nätverk under 2009. Nätverket har hittills resulterat i ett konkret projektsamarbete mellan Security Arena Lindholmen och CBRNE-centret. *** Kunskapsutveckling och informationsspridning *** Två saker har tydligt bidragit till kunskapsutveckling under 2008. Det ena är den ökade mängden projekt och samarbeten som inneburit att ett större antal deltagare och användare fått praktiska erfarenheter av vårt arbete. Speciellt gäller detta de pilotprojekt och det experiment vi genomfört. Förutom forskare och industrirepresentanter har närmare 100 områdesexperter och slutanvändare medverkat. Det andra är de nationella och internationella konferenser och seminarier som medarbetare inom Security Arena Lindholmen deltagit i. Bland andra kan nämnas seminarierna i samband med Quickwins-experimentet i Enköping i september, ITS 2008 i New York i november och ett större antal vetenskapliga konferenser och workshops. Dessutom har en rad presentationer genomförts för besökare på Lindholmen. *** Inriktning 2009 *** Planeringen av 2009 års arbete skall göras i nära samarbete med den nya myndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Inriktningen är att de definierade temaområdena ligger fast. Inom respektive temaområde skall relevanta projekt påbörjas. Under 2009 är det även viktigt att tillsammans med MSB utforma en lämplig fortsättning på Security Arena Lindholmens arbete.

kriser

krishantering

Författare

Bosse Norrhem

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Torbjörn Andreasson

Leif Axelsson

Mikael Fredin

Erland Jonsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Mikael Lagerman

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07