Tre bostadsområden: Olika typer av governance
Kapitel i bok, 2010

I detta kapitel undersöks allmännyttiga bostadsföretag som varit involverade i trygghetsrelaterade projekt i utsatta förortsområden i Sverige. Målet har varit att klassificera samarbetsformer för att bättre förstå deras för- och nackdelar. Trygghetsåtgärderna har analyserats med hjälp av teorier kring governance vilket har resulterat i en förhållandevis komplex bild av inbördes förhållanden inom, och mellan, förorterna. Analysresultatet visade att de kommunikativa tillvägagångssätten ofta tenderade att främja affärsmässiga intressen. Det var också tydligt att det, med tanke på komplexiteten hos de trygghetsproblem som denna samverkan hade som mål att lösa, förelåg en markant brist på »processer för samarbete och lärande». Slutligen argumenteras för att demokratiska aspekter har åsidosatts, eftersom samverkansaktiviteterna ofta saknade någon part som bevakade invånarnas intressen. / This article examines municipal housing companies in Sweden, involved in safety projects in exposed suburban areas. The aim here has been to classify the collaborations in order to better understand their pros and cons. The safety activities were analysed with help from theories on governance and resulted in a quite complex image of interrelations within and between the suburban neighbourhoods. The result of the analysis showed that these communicative procedures quite often can be described as promoting business capital. It was also apparent that, considering the complexity of the safety problems these collaborations aimed at solving, there was an obvious lack of processes for collaboration and learning. It was conclusively argued that there is an inconsistency from a demo-cratic point of view as most collaborations lacked partners who served to guard the population’s interests.

demokrati

planering

exkludering

partnerskap

miljonprogram

Governance

trygghet

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

I trygghetens namn. Ingrid Sahl(Red.). Göteborg, Daidalos

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13