Partnerskap för trygghet: Stadsutveckling eller social exkludering?
Kapitel i bok, 2010

Detta kapitel har behandlat invånarnas deltagande i partnerskap för trygghet. Målet har varit att komma fram till i vilken utsträckning invånarna varit involverade i partnerskapen. Analysen visar att det har funnits en hel del invånardeltagande i de aktiviteter som initierats av partnerskapen. Däremot har invånarna inte varit delaktiga i beslutsfattande speciellt ofta. I stället har disciplinering varit ett mer framträdande tema: invånarna blev ofta antingen fostrade av aktörer i partnerskapen, eller deltog i fostrandet av andra som bodde i grannskapet. Det framgår också tydligt att flera av partnerskapen upprättade speciella strategier eller regler för att stänga ute vissa oönskade grupper. Arkitekter och planerare måste relatera till insikter som dessa och skaffa sig kunskaper för att bättre förberedas på sin roll i governance-processer – som praktiserande planerare, som tillfälliga konsulter, och som utvärderande och analyserande forskare. / This article investigates the theme of citizen participation in safety partnerships in Sweden. The aim has been to determine the extent to which citizens have been involved in the collaborations. The results show that there has existed a great deal of citizen participation in the activities the collaborations have initiated. Yet, they also show that citizens were not often involved in decision-making. Instead, the character of discipline has been more salient; citizens were either disciplined by actors in the collaborations or themselves took part in disciplining others living in the neighbourhoods. It is also significant that several of the collaborations initiated certain strategies or rules for the exclusion of unwanted groups. To summarize, this article discusses why architects and planners need to relate to such insights and gain knowledge to be prepared for taking on our role in governance planning processes.

miljonprogram

trygghet

demokrati

partnerskap

Governance

exkludering

planering

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

I trygghetens namn. Ingrid Sahl(Red.). Göteborg, Daidalos

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13