Strukturmekanik - modellering och analys
Bok, 2010

Strukturmekanik är den del av fysiken som beskriver hur olika material, som formats och sammanfogats till strukturer, bär sina laster. Kunskapen om dessa strukturers verkningssätt kan användas i en skapande process där hållbara och effektiva, funktionella och uttrycksfulla byggnadsverk utformas. Den här läroboken i strukturmekanik baseras på finita elementmetodens metodik. Förståelsen för strukturmekaniska grundelement, fjädrar, stänger, balkar och fundament, byggs successivt upp i en, två och tre dimensioner. Med hjälp av dessa element visas hur komplexa bärande konstruktioner kan modelleras och analyseras. Metoder för såväl linjär som geometriskt och materiellt ickelinjär analys presenteras. För att synliggöra den beskrivna metodikens generalitet finns ett kort avsnitt som tar upp andra områden inom tillämpad mekanik som värmeledning och elektrisk strömning. Läroboken stödjer tre centrala lärandemål: • Kunskap i grundläggande strukturmekanisk teori. • Färdighet i att modellera och analysera strukturer. • Förmåga att i en designprocess värdera och effektivisera föreslagna konstruktionsutformningar. Läroboken vänder sig till civilingenjörsstudenter på kandidatnivå och till högskoleingenjörsstudenter. Datorprogram som stöder bokens framställning finns att fritt ladda ner från hemsidan www.studentlitteratur.se/strukturmekanik.

CALFEM

modellering

Matlab

fackverk

ramar

FEM

födesproblem

strukturmekanik

Författare

Ola Dahlblom

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

978914406894-7

Mer information

Skapat

2017-10-06