Att gestalta och kommunicera energieffektiva byggnader bortom traditionella rum för lärande
Paper i proceeding, 2011

Arkitektur och teknik: att gestalta och kommunicera energieffektivitet bortom traditionella rum för lärande Inom utbildningsprogrammet för Arkitektur och teknik (AT) vid Chalmers tekniska högskola möts ingenjörskonstens och arkitekturens teorier, metoder och verktyg när arkitekturinriktade kurser varvas med teknikämnen. Allt sedan sin tillblivelse (lå 2006/2007) har programmet mycket tydligt strävat efter att finna former för att förnya och fläta samman de båda utbildningskulturerna, bland annat genom att förstärka AT-studenternas generella kompetenser med t.ex. språkutbildning. Resultatet har blivit en mix där några utpräglat ingenjörsvetenskapliga kurser med inslag av fackspråk kombineras med kurser och projekt inom arkitektur. Efter en rad försök att integrera de konstnärliga, ingenjörsmässiga och språkliga aspekterna har vi i år nått fram till en kombination av byggnadsfysik och arkitektonisk gestaltning som sträcker sig över en hel termin och där också fackspråk spelar en central roll. Uppgiften innebär att studenterna arbetar fram och kommunicerar en energieffektiv och fuktsäker byggnad med hög nivå på bostadskvalité, gestaltning och professionellt språkbruk. Till förväntningarna på den här lärandemiljön hör till exempel att studenterna borde kunna uppnå och visa prov på en konstnärlig process baserad på ingenjörskunskap och att de ser och formulerar en helhet där systemlösningar går hand i hand med ett relevant formspråk. En viktig komponent inom arkitektutbildning är den så kallade kritiken - en kommunikativ och krävande examinationsform som innebär att studentens arbete presenteras, kritiseras och diskuteras med andra studenter och yrkesverksamma arkitekter och konstruktörer. Den här examinationsformen dominerar den traditionella arkitektutbildningen och används med självklarhet i de kurser på AT-programmet som faller inom ramen för arkitektur. De kurser som präglas av ingenjörstraditioner och utbildningskulturen inom V-ingenjörsområdet examineras som regel främst genom tentamina och konstruktionsuppgifter. Under vårterminen i åk 2 tenteras däremot kurserna Byggnadsfysik (V) samt Byggande och miljö (A) i form av en tvärdisciplinär och gemensam kritik, där även språkbruk och textlig gestaltning lyfts fram som komponenter. Syftet med vårt bidrag är att utifrån denna integrerade kritik diskutera vad det innebär för AT-studenterna att gå bortom traditionella rum för lärande. Med utgångspunkt från hur studenterna gestaltar energieffektivitet resonerar den här presentationen kring följande frågor: • Hur använder sig studenterna av kritiken som en resurs för att förmedla sin lösning som helhet betraktad? • På vilka sätt blir en förnyad men traditionellt präglad examinationsform ett hinder eller en möjlighet för AT-studenter? • I vilken utsträckning utvecklar studenterna sin roll som konstnärlig arkitekt med ingenjörsmässigt angreppssätt genom en integrerad examination av det här slaget?

arkitektur

fackspråk

lärande

byggnadsfysik

pedagogik

Författare

Kajsa Crona

Chalmers, Arkitektur

Ann-Marie Eriksson

Centrum för fackspråk och kommunikation

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

NU2010, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Stockholms universitet.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07