Energieffektiv biobränsleförädling i skogsindustrin
Rapport, 2003

Användningen av biobränslen i det svenska energisystemet har ökat kraftigt och förädlade biobränslen spås idag få en viktig framtida roll i strävan mot minskade utsläpp av växthusgaser i Europa. Torkning av biobränslen möjliggör längre transporter av bränslet, ger bättre lagringsmöjligheter samt är en förutsättning vid vidareförädling till t.ex. pellets eller drivmedel. Detta öppnar upp nya marknader för ett tidigare lokalt bundet bränsle. Målet med projektet är att undersöka möjligheterna för energieffektiv förädling av biobränslen genom integrering av förädlingsprocessen med sågverk och massaindustri. Biobränslen kan förädlas till fasta bränslen såsom pellets, briketter eller pulver, eller till drivmedel såsom metanol, etanol eller DME. Oavsett slutprodukten, är torkning av biobränslet ett viktigt steg i förädlingsprocessen. Torkningen kräver stora mängder energi per enhet avdrivet vatten. Genom integrering av torkprocessen med annan energikrävande produktion ökar möjligheterna för spillvärmeåtervinning, vilket leder till en effektivare energianvändning. Vi har i det här projektet fokuserat på integrering av torkprocessen med sågverks- och massaindustri. Vi har vidare antagit att det torkade bränslet vidareförädlas till pellets. Anledningen till att vi har valt ett fast bränsle som slutprodukt för förädlingsprocessen är att torkning och pelletering av biobränslen är en mogen process relativt biobränslebaserad drivmedelsproduktion. Arbetet har fokuserats runt följande frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det fördelaktigt ur ett energimässigt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv att integrera förädling av biobränsle med annan produktion inom skogsindustrin. Hur påverkas det omgivande energisystemet? Vilka framgångsfaktorer och hinder för en integrering av processerna finns? Vilka styrkor och svagheter finns i befintliga system?

Författare

Eva Ingeborg Elisabeth Andersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Värmeteknik och maskinlära

Anna Frimanzon

Anna Vidlund

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08