Simulering av ytvattenavrinning med MOUSE-systemet
Artikel i övrig tidskrift, 1990

Strukturering och formulering av områdesdata är av avgörande betydelse för resultatet vid simulering av dagvattenavrinning. En ny metodik för generering av indata till dagvattenmodeller beskrivs. Denna är anpassad till MOUSE-systemet som använder Tid-areametod alternativt Magasinsmodell för modellering av avrinningsområden från delområden. Då någon av dessa metoder används i nästan alla modellsystem kan den beskrivna metodiken betraktas som allmänt tillämpbar.

avrinningsmodell

Analys dagvattensystem

områdesindata

simulering dagvattensystem

Författare

Sven Lyngfelt

Institutionen för vattenbyggnad

Bygg & Teknik, 1990

Vol. 1990 5 27-32

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06