Provning av icke azeotropiska arbetsmedieblandningar i större värmepumpar
Rapport, 1990

Ett fullskaleprov har genomförts med en ickeazeotrop blandning av HCFC22 och CFC114 i en enstegs värmepump. Mätningar och utvärdering har gjorts i samarbete mellan Institutionen for Värmeteknik och maskinlära och STAL refrigeration AB. Den använda värmepumpen är en av STALs testriggar vid fabriken i Norrköping. STAL har ansvarat for utförande och utvärdering av mätningarna medan Institutionen for Värmeteknik och maskinlära genomfort en jämförelse mellan matresultat och datorsimuleringar. Fullskaleprovet har visat att användning av arbetsmedieblandningar som ersättning av CFC12 i befintliga aggregat, åtminstone av den typ som provats, ar tekniskt mojlig. Betydande insatser återstår dock for att uppnå den säkerhet, servicevanlighet och lönsamhet som stalls på värmepumpar arbetande med rena arbetsmedier. En del registrativa frågor, sa som faststallande av tillåtet drifttryck, dimensionering av säkerhetsventiler, hantering av arbetsmedier etc, for blandningar måste lösas. Utvärdering av referensprov med HCFC22 visade att förångarens kapacitet inte var sa hög som förväntat. Troliga orsaker kan vara kraftig snedfördelning av arbetsmediet mellan tuberna alternativt att kontakten mellan rörväggen och insaten i tuberna varit dalig. Vid fortsatta simuleringar beaktades förångarens laga kapacitet på samma sätt for rena ämnen som for blandningar. Jämförelser mellan simulering och matning for blandningarna antyder att det masstransportmotstånd som förekommer vid förångning av en blandning inte har sa stort inflytande som man tidigare hävdat. Nar masstransportmotståndet försummades fick vi lika god överensstämmelse mellan matning och simulering för blandningarna av HCFC22/CFC114 som för ren HCFC22.

Författare

Ludvig Albert

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06