Energilagring
Rapport, 1986

Tekniken för storskalig värmelagring har under innevarande treårsperiod utvecklats och driftserfarenheterna är i stort sett också goda. De praktiska resultaten stämmer val med teorier och simuleringar. Tekniken behärskas tämligen väl men än återstår utvecklingsarbete for kostnadsbesparingar och systemfrågor om tillämpning av lagertekniken. Det goda kunskapsläget är främst ett resultat av att anläggningar i full skala kunnat byggas. Detta har inneburit en snabb utveckling , realistisk utvärdering, möjligheter att testa olika geologiska förhållanden och systemkombinationer och att variera driftsförhållandena samt att identifiera nya FoU-områden. Fullskaleprojekten har också involverat entreprenörer och industrin i forskningen och varit en utmärkt demonstration av tekniken for användarna. De första kommersiella projekten med säsongslager har nu byggts och flera är under planering.

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06