Dieseldrivna värmepumpar i befintliga hetvattencentraler - Teknisk/Ekonomisk förstudie
Rapport, 1980

Författare

Karin Munch

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91--540-3297-0

Mer information

Skapat

2017-10-07