MILPARENA - Temamöten och Pilotprojekt inom CERBOF
Rapport, 2011

Milparena är ett nätverksprojekt som delfinansieras av två CERBOF projekt (nr 9 och nr 10). CERBOF-projekten avsågs pågå i 24 månader från halvårskiftet 2008 till halvårskiftet 2010. I praktiken startade de vid årskiftet 2008/2009 då projektstarten försenades ett antal månader på grund av ett utdraget arbete att få samfinansiärerna att skriva på de avtal som utvecklats för CERBOF-projekten. Projektet avslutades därmed strax efter årsskiftet 2010/2011. Projektet startade mitt i finanskrisen vilket påverkade de olika samfinansiärernas vilja att verkställa planerade projekt och initiera nya projekt, varför arbetet främst baserats på genomförda projekt (Gårdstensbostäder), två pågående projekt (Alingsåshem, HFAB), ett nytt byggprojekt (Bostads AB Poseidon) och ett par planerade (Familjebostäder och Gbg Bostadsbolag). Å andra sidan ligger såväl ett av de pågående som det nya byggprojektet i framkant med avseende på energirenovering av flerbostadshus. Vidare har kunskapsöverföringen mellan de nämnda projekten påverkats positivt genom att samma energikonsulter och byggentreprenörer deltagit i flera av projekten. Kunskapsutbyte mellan representanter för CHALMERS/SP och samfinansiärerna (speciellt Bostads AB Poseidon och Alingsåshem) visar dels att det är möjligt att nå mycket långt med dagens teknik (t.ex. från 180 till 60 kWh/m2 Atemp), dels att incitamenten inte är tillräckliga för omfattande energirenoveringar annat än i undantagsfall. En kombination av bostadsbolagens begränsade möjligheter att finansiera energiåtgärder och/eller höja hyran med anledning av energieffektiviseringen och förhållandevis låga (fjärr)värmepriser leder till begränsade möjligheter att väsentligt minska energianvändningen vid renovering. Det är nära nog omöjligt att få till stånd omfattande energirenoveringar enbart genom att höja energiprestanda och minska kostnader för desamma. Sammanfattningsvis framgår det ganska klart att ökad kunskapsspridning (ett av huvudsyftena med Milparenaprojektet) och ökade incitament är viktigare än tekniska innovationer om man vill åstadkomma en omfattande energieffektivisering i befintliga flerbostadshus. I sammanhanget vill vi också hänvisa till SABO’s rapport ”Hem för miljoner” (2009) och flera aktuella debattartiklar från Sveriges Byggindustrier. Milparenaprojektet har redovisats i Göteborg vid två temamöten, hösten 2009 resp. våren 2010, ett VGR-seminarium hösten 2010 och under Scanbygg våren 2011. Det har vidare redovisats nationellt vid Energitinget våren 2009, vid ett CERBOF-seminarium hösten 2009, vid Energitinget våren 2010 och vid ett CERBOF-seminarium våren 2011 (alla de senare i Stockholm). Milparenaprojektet kommer att redovisas vid den internationella Ökosan-konferensen i Graz, i slutet av september 2011.

energieffektivisering

miljonprogram

renovering

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08