Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka
Bok, 2012

Hur blev det sen? Alltför sällan finns det tid eller intresse för arkitekter och planerare att återvända till gjorda projekt för att undersöka hur det blev. Alla diskussioner om krav och regler, ambitionen att skapa bra bostäder och bostadsområden, mötet med de ekonomiska ramarna – hur togs det emot av de boende? Den här rapporten är ett resultat av att Utvecklingsgruppen for samhällsplanering, i Kungsbacka kommun, tog initiativ till utvecklingen av en metod för utvärderingar. Kungsbacka kommun och i synnerhet Kungsbacka stad växer snabbt och gruppen ansåg att det var viktigt att kunna utvärdera genomförda bostadsbyggnadsprojekt och ta med vunna erfarenheter till kommande projekt. Hur bygger vi en fungerande attraktiv stad och hur bygger vi den för alla och med platser där människor vill vara? Den här är en rapport om en utvärdering av Aranäs, en ny stadsdel intill Kungsbacka gamla stadskärna. Utvärderingen genomfördes 2011-2012 och omfattas av djupintervjuer och en enkät som delats ut till samtliga boende. Materialet har sedan sammanställts digitalt och presenteras i diagram, kommentarer och en sammanfattande värderos. I samband med utvärderingen har också en metod för utvärderingar tagits fram. Metoden är tänkt att användas i kommande utvärderingar av nya bostadsomraden i Kungsbacka stad. Utvärderingen är gjord av Chalmersforskarna Anna Braide Eriksson och Ola Nylander som är verksamma som doktorand respektive professor på Institutionen för Arkitektur. De har tidigare gjort bostadsundersökningar för Hyresgästföreningen och för allmännyttan i Göteborg. Arbetets resultat vänder sig till politiker och tjänsteman som jobbar med samhällsplanering, men också till fastighetsägare, byggare och boende i kommunen.

arkitektur

blandstad

Bostad

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Anna Braide

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-02