Filmstaden - erfarenheter av ett bostadsprojekt
Bok, 2007

Filmstaden är en ny stadsdel som växer fram i norra Solna. Ut¬byggnaden sker på klassisk mark, där SF, från 1920-talet fram till slutet av 1960-talet, producerade film. Brunnberg & Forshed arkitektkontor fick 1996 i uppdrag att utreda möjligheterna till bostadsbebyggelse i Filmstaden. Kv Kasematten, med 85 lägenheter, är det första kvarteret i nya Filmstaden. Inflyttningen inleddes 2005. Filmstaden är ett bostadsprojekt som vi på Brunnberg & Fors¬hed arkitektkontor är stolta över. Det är ett projekt med hög målsättning och där vi haft många idéer om arkitekturens roll för upplevelsen av stadsmässighet och som värdeskapare. När Kv Kasematten stod klart var vi därför intresserade av hur våra idéer och ansträngningar för att skapa bra bostäder tagits emot av de som fl yttade in. Vi sammanfattade våra frågor i tre övergripande frågeställningar: • Stadsmässighet - vilka egenskaper måste finnas? • Varierar bostadens kvalitet med boende kostnaden? • Vilka arkitektoniska kvaliteter är viktiga för de boende? I undersökningen intervjuades 12 familjer och en enkät med 15 frågor skickades ut till samtliga boende i kvarteret. Vi har fått in svar från drygt 2/3 av de boende. Vi har mött övervägande nöjda boende. Arkitekturen är viktig för de boende. På vår sammanfattande fråga om den yttre miljön, fasader, gård och stadsmässighet fick vi exempelvis enbart positiva svar.

arkitektur

bostad

hållbarhet

Bostadsvaneundersökning

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Maria Fänge

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06