Effektivare pendling till större perifera arbetsplatser – Förstudie
Rapport, 2009

Den allmänna uppfattningen bland trafikplanerare och andra tjänstemän vid Göteborgs Stad och Västtrafik före projektet var att den typ av perifera arbetsplatsområden som vi har i Högsbo/Sisjön är mycket svår att trafikförsörja med kollektivtrafik. Området har därför heller inte prioriterats när det gäller t ex kampanjer för att ändra pendlingsbeteendet som genomförts bland stora arbetsplatser på andra ställen i kommunen. Vi kan bara bekräfta att denna uppfattning stämmer i stort. Området har dessutom förändrats i karaktär från att varit ett mera renodlat industriområde på 1980 och 90 talen till att nu i stor utsträckning vara en ”marknadsplats” med etablering av flertalet av de större butikskedjorna i landet. Även om det går att finna vissa dellösningar på pendelproblematiken (och kanske i någon mån även besöksresorna till området) kvarstår det faktum att denna typ av perifera handels- och arbetsplatsområden inte är förenliga med ett hållbart samhälle som till betydligt större del måste betjänas av kollektivtrafik än personbilism modell USA. Den viktigaste slutsatsen av denna studie är att samhället måste skaffa bättre planerings- och styrinstrument för att motverka etablering av denna typ av områden. Där de redan är etablerade (som i Högsbo/Sisjön) bör stora ansträngningar göras för att påverka markanvändningen i en mera hållbar riktning. En annan viktig slutsats är att lösningar för bättre kollektivtrafik för denna typ av områden fokuseras på de korridorer som betjänar området med någon form av ”direkttrafik”, d v s utan byten mellan stomlinjer. De aktuella stomlinjerna måste snabbas upp genom framkomlighetsförbättrande åtgärder i infrastrukturen, inte bara enstaka snuttar av busskörfält utan rejäla bussvägar som möjligen också kan få användas av samåkare med minst 3-4 passagerare i bilen. Samtidigt anordnas rejält med pendelparkeringar i dessa stråk. Det tredje elementet i denna strategi blir att på lämpligt sätt öka yttäckningen för kollektivtrafiken i själva området eftersom det är för stort för att betjänas av en hållplats eller två i stomlinjerna. När dessa problem har lösts på ett tillfredsställande sätt är det tid för att gå in med riktade kampanjer till de pendlare som berörs av dessa lösningar, ungefär på samma sätt som Trafikkontoret i Göteborg (och även Mölndals stad) gör för större arbetsplatser, främst i centrala områden där det redan finns en tillfredsställande kollektivtrafikservice.

Integrerad stads- och trafikplanering

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08