Utformning av Høytrafikkerte gater (HTG)
Rapport, 2006

Utformning av Høytrafikkerte gater (HTG) Projektet ingick i (norska) Statens Vegvesens etatsprojekt Transport i by, som startade 2002 och avslutades 2005. Syftet med etatsprojektet var att ta fram verktyg som kan medverka till att öka tillgängligheten, upplevelsen och en bärkraftig utveckling i städer och stadsregioner. Syftet med HTG var att ”bidra till att stille de riktige kraven til utformning av regionala bygater med store mengder motorisert trafik, såkalte høytrafierte gater (HTG)”. En viktig aspekt var att ge inspel till förnyelse av Håndbok 017, som bygger på modernismens syn på differentiering och separering, och som resulterat i (i) att problem koncentrerats till HTG samt (ii) att för staden viktiga huvudgator i traditionell betydelse utformats enligt vägstandard. Projektet identifierade problem på två principiellt olika nivåer. Makronivån: Systemlösningar versus kontextuella lösningar – var uppstår problem och varför? Här identifieras olika problemtyper relativt (i) olika zoner i staden: centrum, inre centrumzon, yttre centrumzon samt ytterstad samt (ii) olika systemnivåer: överordnat väg/gatusystem, länk, sekvens av län, situation. En slutsats: Det är svårt/omöjligt att se HTG som ”korridorer” som skall ha enhetlig utformning och standard p g a (i) mycket varierande sektion, (ii) varierande komplexitet i den omgivande markanvändningen samt (iii) stor variation i hur utformningen fungerar/bör fungera i förhållande till konflikterande brukarintressen. D v s den typ av trafiknätsanalys och trafiknätsuppbyggnad som rekommenderas i håndbok 017 passar inte på HTG. Mikronivån: Konflikter mellan brukarintressen - vilken slags konflikter, mellan vilka brukargrupper? Analysen ledde till att konflikter mellan användning och användare kunde uppsummeras på följande principiella sätt: • Att ta sig igenom – d v s olika trafikantgruppers framkomlighet • Att ta sig till och ifrån – d v s olika brukares tillgänglighet inklusive att korsa gatan • Att vistas på och använda - d v s möjligheter till sociala och ekonomiska aktiviteter Slutsatsen blev (i) att HTG speciellt i de två inre zonerna i sin funktion är huvudgator i klassisk mening – d v s mångfunktionella samt (ii) att på många sträckor och i vissa intensiva punkter är de konflikterande intressena mellan de tre principiella användningarna så stora att ”kampen om tvärsnittet” i huvudsak är en fråga för politisk prioritering. För att politikerna skall kunna ta ställning utvecklades en processorienterad metod, som tar sin utgångspunkt i brukargrupper och att det kommer att finnas vinnare och förlorare oavsett vilken prioritet och utformning som väljs. Metoden bygger på (i) att man tar fram en brukarprofil och en konfliktmatris för olika delsträckor av en HTG för att därefter (ii) jämför konsekvenserna av alternativa prioriteringar för olika användningar och användare. Projektet genomfördes av Chalmers, Stad & Trafik (Anders Hagson), Asplan Viak AS och Dag Tvilde Sivilarkitekter. Rapporten finns tillgänglig på www.transportiby.net

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Dag Tvilde

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08