Mellan profession och akademi. Reflektioner kring arkitekturforskningens egenart.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Artikeln vill belysa frågan om arkitekturforskningens egenart som forskningsdisciplin med hänsyn till dess kritiska betydelse för arkitektyrkets professionella och akademiska framtid. Frågan sträcker sig långt utanför den arkitektoniska eller konstnärliga världens begränsningar och uppfordrar till att inom hela forskningssamhället pröva radikalt nya begrepp om vetenskaplighet och kanske i synnerhet pröva gränserna för var skillnaden går mellan strikt vetenskaplig sanning i en absolut mening och vad som är en professionsrelevant kunskap. Kan det vara så att den nya profil för forskning i och om arkitektur som ser ut att växa fram håller på att bryta ny mark och öppna nya forskningsfronter ur metodologisk synvinkel inom ett vidare vetenskapssamhälle? Kan vi göra en skillnad mellan forskning om arkitektur och den utforskande handling som ryms i den gestaltande akten som sådan, i en utforskande arkitektur? Framställningen bygger på ett underlag av ett antal aktuella avhandlingar i det nordiska och europeiska sammanhanget där författaren varit indragen i olika roller som medlem av jury, som opponent eller handledare.

forskning

akademi

arkitekturforskning

vetenskapsteori

profession

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

FORMakademisk

1890-9515 (ISSN)

Vol. 1 2

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07