Lån till klimatanpassat byggande: En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader
Rapport, 2013

I denna förstudie undersöks hur synen på investeringars belåningsutrymme skiljer sig åt mellan aktörer på fastighetsmarknaden och inom bankväsen. Särskilt fokuseras hur sådana skillnader i synsätt kan påverka förutsättningarna för att erhålla lånefinansiering vid investeringar i fastigheter med lägre energianvändning – investeringar som skulle bidra till att möta klimatutmaningen. Vi finner skäl att tro att banker faktiskt inte nämnvärt värderar de positiva ekonomiska konsekvenser som följer av minskad energiförbrukning när de gör sina kreditbedömningar; detta kan leda till underinvestering i fastigheter med hög miljöprestanda. Detta kan vara problematiskt för fastighetsföretag som upplever begränsade finansieringsmöjligheter att genomföra värdeskapande investeringar, för samhället om det medför underinvesteringar och större externa kostnader, och även för bankerna själva då de på marginalen allokerar kapital till sämre tillgångar.

Energieffektiv

certifiering

klimat

Lån

Fastighet

värdering

miljö

Författare

Conny Overland

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Anders Sandoff

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Anders Hansson

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07