Den svenska maritima näringen
Rapport, 2013

Inom ramen för VINNOVAs omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av närings¬livets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Föreliggande studie analyserar företag inom de marina och maritima näringarna. Denna studie är en översikt över de marina och maritima näringarna i Sverige 2007-2011. Studien är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som VINNOVA tagit initiativ till. Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapsunderlaget för att användas i strategiprocesser och i dialogen med och mellan innovationssystemets aktörer. I studien presenteras delar av den databas som tagits fram i projektet kortfattat, men ytterligare fördjupningar i materialet uppmuntras i samarbete med olika aktörer inom den maritima näringen.

maritima närgingen

klusteranalys

maritima kluster

sjöfart

näringslivsanalys

Författare

Andreas Hanning

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-86517-91-5

Mer information

Skapat

2017-10-06