Den goda vårdavdelningen
Rapport, 2011

Den goda vårdavdelningen Slutrapport 2011-12-31 Detta är en rapport av ett samarbetsprojekt mellan Program för Teknisk Standard (PTS) gruppen samt Chalmers Arkitektur Centrum för vårdens arkitektur. Projektet har arbetstiteln ”Den goda vårdavdelningen”. "Den goda vårdavdelningen” är ett kunskaps- och forskningsbaserat planeringsunderlag för framtidens vårdavdelningar. Materialet till rapporten har tagits fram av PTS-gruppen i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur. Projektet redovisas på PTS hemsida samt som denna rapport. Syftet med projektet var att ta fram bättre planerings-och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Arbetet har genomförts bland annat genom tre workshops. Till dessa har vi bjudit in företrädare för vården, lokalplanerare, projektledare, arkitekter och forskare från olika discipliner. Vi har arbetat tvärprofessionellt för att i dialogform tillsamman utveckla idéer och förslag till lösningar. Målet med workshopparna var att diskutera hur tillgänglig kunskap från forskning och praktik kan ligga till grund för att utveckla konceptförslag till den optimala vårdavdelningen samtidigt som långsiktiga framtida behov och möjligheter till flexibilitet i planering och byggande är tillgodosedda. Rapporten omfattar beskrivning av arbetsprocessen, framtagen teoretiskt material samt illustrationer. Den teoretiska delen består företrädesvis av forskningssammandrag sammanställd av Professor Roger Ulrich. Forskningssammandraget belyser antal områden relevanta för vårdavdelningar. Under varje område beskrivs ett antal ”designfaktorer” och forskningsresultat genom att forskningsstudier som visar på signifikanta samband kortfattat refereras. Styrkan i relationen mellan utformning och forskningsresultat är graderat så att materialet ska vara lättare att ta ställning till. En utvald referenslista finns till varje område. Den illustrativa delen består av ritningar och visualiseringar kompletterade med förklarande texter och omfattar utformning av Vårdrum, RWC och funktionsenheter. Framtagna exempel visar konsekvenser av olika lösningar och på vilket sätt forskningsbaserad kunskap kan inarbetas. Materialet utgör stöd där vårdrum och förslag till organisation av vårdavdelningen ska ses som exempel att samverka kring snarare än som färdiga lösningar att kopiera rakt av. Rapporten behandlar inte dem delar som redan täckas av PTS – en. Dessa är: akustik, estetik, hygien, tillgänglighet, miljöledning. På hemsidan sättas dessa i direkt förbindelse till PTS. Rapporten kommenterar inte heller andra exempel från Sverige och utlandet. Dessa presenteras på PTS- hemsida.

Författare

Maria Berezecki Mårtensson

Chalmers, Arkitektur

Peter Fröst

Chalmers, Arkitektur

Roger Ulrich

Chalmers, Arkitektur

Carlstrand Magnus

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Annan medicin och hälsovetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-07