Investigations of the microbial diversity and dynamics in activated sludge using molecular methods
Doktorsavhandling, 2013

Wastewater treatment is necessary to reduce the health risks and environmental impacts associated with discharge of untreated wastewater. The most common way to treat wastewater in wastewater treatment plants is through the activated sludge process. Although the main principle of the process has been the same since its usage began 100 years ago, there has been a continuous development and modern wastewater treatment plants can be designed to remove not only organic material but also nitrogen and phosphorus by exploiting the properties of different microorganisms. However, as the demands on the wastewater treatment plants are increasing, either by lowered accepted effluent concentrations of nutrients or by increased volumes of wastewater, there is a need for further development of the processes. For this development to be possible, an increased understanding of the factors governing the composition and dynamics of the microbial communities in the wastewater treatment plants, is regarded as fundamental. The research presented in this thesis focused on the investigation of the diversity and dynamics of the microbial community in the activated sludge of a large wastewater treatment plant. Novel tools and methods for the analysis of data from a DNA-fingerprinting method, terminal restriction fragment polymorphism analysis, were developed and used for longitudinal studies of Bacteria and Archaea in the activated sludge. The archaeal community was determined to be less diverse, present in lower numbers and more static than the bacterial community. Methanogens, likely entering the sludge with the recycled water from an anaerobic bioreactor, dominated the archaeal community. The most abundant bacterial classes were the Alphaproteobacteria and Betaproteobacteria, which are both commonly found in varying proportions in wastewater treatment plants. However, which of these two phyla that was the most abundant, was found to be highly dependent on the method used to describe the diversity. Seasonal variations in the bacterial community composition were observed and could be explained by the seasonal variations in temperature. A major operational change, by-passing of the primary settlers due to maintenance work, also coincided with changes in community composition. Thus, both operational parameters, such as treatment plant design, and environmental parameters which cannot be controlled, such as temperature, appear to be shaping the bacterial community in the activated sludge. Changes in both the archaeal and bacterial community composition coincided with observed changes in activated sludge floc properties. However, further studies are required to determine if these observations were due to causal relationships.

wastewater treatment

16S rRNA

population dynamics

terminal restriction fragment length polymorphism

microbial ecology

Archaea

activated sludge

Bacteria

VF
Opponent: Per Halkjaer Nielsen

Författare

Johan Fredriksson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Avloppsvatten innehåller smittoämnen samt höga halter av näringsämnen. För att förhindra sjukdomsspridning och för att minska miljöpåverkan måste avloppsvatten därför behandlas innan utsläpp. Den vanligaste metoden är aktivt slam-processen där man utnyttjar mikroorganismer i avloppsvattnet för omvandling av näringsämnen och för att lättare kunna separera fast material och rent vatten. Man har idag god kunskap om hur reningsverk bör utformas och styras för att ta tillvara på olika mikroorganismers egenskaper. För att kunna fortsätta förbättra reningsprocessen krävs dock en ökad förståelse för de faktorer som styr sammansättningen och dynamiken hos de mikrobiella samhällena i aktivt slam. I den här avhandlingen presenteras resultaten av undersökningar av den mikrobiella mångfalden och dynamiken i det aktiva slammet i ett stort avloppsreningsverk. Flera metoder baserade på analys av DNA användes, bland annat en metod med så kallade DNA-fingeravtryck. Nya metoder för att analysera dessa DNA-fingeravtryck utvecklades och användes för långtidsstudier av bakterier och arkéer i det aktiva slammet. Arkéerna var färre än bakterierna och medan bakteriesamhället var dynamiskt och visade en hög mångfald så var arkéesamhället mer statiskt och med en lägre mångfald. Sammansättningen av bakteriesamhället förändrades med tiden och verkade påverkas både av kontrollerbara faktorer, till exempel reningsverkets utformning, och faktorer som inte går att kontrollera, till exempel temperatur.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mikrobiologi

Vattenbehandling

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3569

VF

Opponent: Per Halkjaer Nielsen

Mer information

Skapat

2017-10-07