Infrastrukturnära vegetation i Göteborg
Rapport, 2013

Ett flertal ekosystemtjänster kan identifieras utifrån vegetation inom urbana områden, så som biologisk mångfald, klimatreglering, luft- och vattenrening, markhantering, ljuddämpning samt rekreation och välbefinnande. Den här studien fokuserar på grönska i områden i anslutning av infrastruktur. Studien använder sig av Laserscannat flygdata (LiDAR) som är en relativt ny metod där man har möjlighet av kartera utbredning och diverse egenskaper av högre vegetation (träd och buskar) med mycket stor noggrannhet. Resultat från studien visar att andelen högre vegetation nära infrastruktur är betydligt mindre (halverad) än den totala referensytan (Göteborgs kommun). Försök att uppskatta den årliga ackumuleringen av kol i biomassa med hjälp av LiDAR-data, som ett exempel på en ekosystemtjänst, har också enomförts. Resultat från dessa försök visar på stora osäkerheter och vid tolkning av resultaten av sådana beräkningar är det viktigt att tänka på att de specifika värdena endast är grova approximationer; modellen antar ett uniformt förhållande mellan biomassa och vegetationstäcke, medan det i verkligheten finns stora variationer mellan olika platser, främst beroende på varierande ålder- och artsammansättning. Dessa genskaper kan inte tas fram med hjälp av LiDAR.

Författare

Fredrik Lindberg

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Lars Johansson

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Sofia Thorsson

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Naturgeografi

Mer information

Skapat

2017-10-07