Evidensbaserade konceptprogram Högteknologiska vårdmiljöer Intensivvård och operation
Rapport, 2013

"Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA” är ett projekt som har genomförs av PTS Forum (Program för Teknisk Standard) bestående av 13 landsting/regioner i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers. Syftet med projektet är att ta fram evidens- och erfarenhetsbaserade riktlinjer för hur framtidens hållbara högteknologiska vårdmiljöer för operation och intensivvård kan utformas. Det överordnade målet är ta fram bättre planeringsoch beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Projektet ingår som en del av PTS forum strävan att utforma evidensbaserade konceptprogram för vårdlokaler. Projektet har genomförts genom litteraturstudier, studiebesök, intervjuer, föreläsningar mm. En kärnaktivitet har varit fyra workshops som har ägt rum på Chalmers med över 70 deltagare sammanlagt. Här har representanter från PTS Forum samverkat med forskare och arkitekter för att gemensamt utvärdera insamlad kunskap och utveckla idéer och förslag till lösningar. Målet med workshopparna var att diskutera hur tillgänglig kunskap från forskning och praktik kan ligga till grund för att utveckla konceptförslag till högteknologiska vårdmiljöer samtidigt som långsiktiga framtida behov och möjligheter till flexibilitet i planering och byggande är tillgodosedda. Resultaten från workshoparna har värderats och bearbetats av en projektgrupp och Chalmers. På så sätt har de ställningstaganden och illustrerade lösningar som presenteras i rapporten arbetats fram. Arbetet presenteras på några olika sätt. Denna rapport är en bruttoredovisning av allt det material som tagits fram i projektet. Den omfattar beskrivning av arbetsprocessen, framtaget teoretiskt material i ett forskningsavsnitt samt illustrationer av möjliga utformningar kompletterat med förteckning över rum och funktioner. Forskningsdelen består av sammandrag från en omfattande litteratursökning. Ett särskilt kapitel hanterar frågan om ventilation av operationslokaler. Utformningsdelen består av visualiseringar och ritningar kompletterade med förklarande texter. och omfattar utformning av operationsrum och operationsenheter/funktionsenheter, samt IVA-rum och IVA-enheter/funktionsenheter. Materialet är avsett att utgöra stöd i planeringsprocessen. Illustrerade rum och förslag till organisation av enheter ska ses som exempel att samverka kring i varje enskilt projekt snarare än som färdiga lösningar att kopiera rakt av. Materialet finns även komplett på PTS hemsida. Där är det presenterat på ett mer lättåtkomligt sätt. Utformningsdelarna kommer också att presenteras som sammanfattade och koncentrerade konceptprogram för operation och IVA var för sig. Rapporten behandlar inte de detaljerade och tekniska delar som redan täcks av PTS.

lokaler för intensivvård

evidensbaserade konceptprogram

Operationslokaler

Författare

Maria Berezecki Mårtensson

Chalmers, Arkitektur

Eva Ek

Peter Fröst

Chalmers, Energi och miljö

Jan Gusten

Chalmers, Energi och miljö

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07