Luftläckage i bostäder : litteraturstudier, modellering och mätningar
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Björn Mattsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsfysik: 04:3

Mer information

Skapat

2017-10-06