Måluppfyllelse i lokalförsörjningsprocessen : en studie av vårdsektorns byggande
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Josefina Hinnerson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 2005:5

Mer information

Skapat

2017-10-08