Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning, Del 1: Last av luftstötvåg
Rapport, 2012

I samhället finns en starkt varierad bebyggelse med olika byggnader som i varierande omfattning löper risk att utsättas för extrem dynamisk belastning. Denna last kan orsakas av naturliga fenomen eller häröra från olika typer av olyckor. En extremare variant kan även uppstå i aktioner vilka syftar till avsiktlig skada, såsom väpnat angrepp i samband med grov kriminalitet och/eller terrorism. En viktig uppgift för Räddningsverket är att förebygga olyckor i den normala vardagen samt begränsa dess effekter när sådana ändå inträffar. I egenskap av expertmyndighet inom detta område åligger det Räddningsverket att inneha, förvalta samt utveckla sådan kunskap. Häri presenterat material är en del i arbetet att uppfylla detta mål. Denna publikation utgör den första delen i projektet Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning, vars huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om bebyggelsens förmåga att absorbera och motstå de avsevärda påfrestningar den utsätts för vid en explosionsbelastning. I publikationen presenteras en definition på olika graderade hotbilder samt grundläggande riktvärden för vilka lastnivåer som byggnader och människor kan motstå.. Vidare ges en övergripande bild av de fenomen som uppstår i samband med en explosion och luftstötvågens egenskaper karakteriseras med hänsyn till laddningens storlek, tid och avstånd. En övergripande litteraturstudie påvisar de betydande effekter som kan fås vid explosion i bebyggelsen jämfört med i det öppna. Betydande vikt läggs även på jämförelse av stötvågsparametrar framtagna med hjälp av det generella finita elementprogrammet Autodyn och det utifrån försök empiriskt sammanställda programmet ConWep. Utifrån detta ges en ökad förståelse om de positiva och negativa tryckfaserna, vilket resulterar i en lastbild som skiljer sig från den som vanligen presenteras i litteraturen.

impulsbelastning

dynamisk strukturell respons

Explosion

Autodyn

människors tålighet

byggnaders tålighet

stötvåg

tryck

impuls

bebyggelse

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

978-91-7383-266-3

Mer information

Skapat

2017-10-07