Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning, Del 3: Kapacitet hos byggnader
Rapport, 2012

Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), har ett viktigt ansvar för det olycksförebyggande- samt skadebegränsande arbetet i samhället. Det är för Räddningsverket därför också nödvändigt att besitta kompetens och kunnande att hantera extrema dynamiska laster samt dess inverkan på bebyggelsen. Därför arbetar Räddningsverket fortlöpande med att vårda och bygga ut den befintliga kunskapsbas inom detta område och denna rapport är ett led i detta arbete. Denna rapport utgör den tredje och avslutande delen i projektet Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning. Projektets syfte är att öka kunskapen om extrema dynamiska belastningar samt om bebyggelsens förmåga att motstå de påfrestningar dessa kan ge upphov till. I denna rapport behandlas bebyggelsens motståndsförmåga, där huvudfokus ägnas åt att beskriva en beräkningsmodell för en dynamiskt belastad balk. En övergripande genomgång ges av vad som skiljer sig i responsen hos en konstruktion som utsätts för en statisk eller dynamisk last. Kritiska parametrar berörs och det redogörs för vilka egenskaper som är viktiga hos en konstruktion för att klara de påfrestningar som uppkommer vid denna typ av belastning. Vidare ges råd för hur en konstruktion ska utformas för att uppvisa god motståndsförmåga samt exempel på åtgärder som kan göras för att förstärka en befintlig konstruktion. Samband mellan impulslast, uträttat arbete och ekvivalent statisk last behandlas tillsammans med en genomgång av brottkriterier. Detta illustreras i ett utförligt beräkningsexempel där olika delar – lastdefinition, dynamisk respons samt efterföljande kapacitetskontroll hos utsatt konstruktionsdel – behandlas.

energibalans

skadekurva

resthållfasthet

impulsbelastning

transformationsfaktor

Explosion

ekvivalent statisk last

rotationskapacitet

bebyggelse

SDOF

dynamisk strukturell respons

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

L. Laine

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

978-91-7383-064-5

Mer information

Skapat

2017-10-07