Framtidens VårdArbete. Proaktivt förändringsarbete för hållbart arbetsliv
Rapport, 2014

Projektets övergripande hypotes utgår från att riskfaktorer för mental och fysisk ohälsa kan minskas, genom att arbetsmiljöarbetet integreras i utvecklings- och effektiviseringsarbetet. Verktyget Ergonomisk VärdeFlödesAnalys (ErgoVFA) har vidareutvecklats för att stödja förändringsprocessen. Tre vårdenheter arbetade med ErgoVFA (värdeflödesanalys med arbetsmiljöperspektiv) och två använde traditionell värdeflödesanalys (VFA). Ett gemensamt tillvägagångssätt tillämpades men där förändringsprocessen utgick från respektive vårdenhets behov och förutsättningar. Handlingsplanerna (central del i processen) innehöll mellan åtta och 39 förändringsförslag. Handlingsplanerna tyder på att ErgoVFA genererar fler förslag än traditionell VFA. Effektivitet beaktas i lika omfattning. ErgoVFA tenderar att i högre grad fokusera den psykosociala arbetsmiljön. När endast patientkvalitet prioriteras, noteras risker för försämringar i arbetsmiljön. Resultaten tyder på att ErgoVFA jämfört med VFA medför effekter på förändringsarbetet som skulle kunna leda till högre grad av organisatorisk hållbarhet. Beträffande upplevd förändring under projekttiden visade resultaten att ErgoVFA-enheterna upplevde den ”psykosociala arbetsmiljön” som signifikant bättre jämfört med VFA-enheterna. I projektet framkommer att ErgoVFA skapar engagemang och ger möjlighet till helhetslösningar. En arena för kommunikation skapas, där kontinuitet i analysarbetet över tid möjliggörs. ErgoVFA har vidareutvecklats där arbetsgången förtydligats och verktyget som ett processinstrument betonas. I vidareutvecklingen har förenkling av handledningstext och bedömningsmallar eftersträvats.

ergonomi

ledarskap

arbetsmiljö

sjukvård

värdeflödesanalys

Författare

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Ulrika Ny Harlin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Tillämpad psykologi

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-08