Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar
Rapport, 2014

Kan administrativa arbetsplatser i vården utformas så att det administrativa arbetet underlättas och det blir mer tid över till det direkta patientarbetet? Flera studier visar att svenska läkare använder cirka hälften av sin arbetstid till administration. Trots detta har vi hittills gett utformningen av de administrativa arbetsplatserna väldigt lite uppmärksamhet. Ny teknik och nya arbetssätt har inneburit att förutsättningarna för administrativa arbetsplatser/kontor har förändrats drastiskt under de senaste decennierna. Det är därför dags att ifrågasätta ”Expeditionerna” inom vården för att se om man kan hämta inspiration till nya lösningar i andra samhällssektorer. Rapporten presenterar ett ”evidensbaserat konceptprogram” för vårdens administrativa arbetsplatser. Det är utvecklat av PTS-forum, som är en sammanslutning av fastighetsorganisationerna i 15 svenska landsting. Tillsammans med Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers har man sedan 2011 arbetat med att utveckla kunskapsunderlag för planering av vårdbyggnader. Utgångspunkten är att bra vårdbyggnader och god vårdarkitektur är en viktig del av vården. Syftet är att tillhandahålla ett samordnat kunskapsmaterial som kan användas som planerings- och beslutsunderlag när vårdens administrativa lokaler planeras och byggs. Målet är att främja en god arbetsmiljö inom vården och underlätta moderna och rationella arbetssätt så att det blir mer tid över till det direkta patientarbetet. Rapporten innehåller illustrerade förslag till utformning av framtidens administrativa arbetsplatser. Här ingår också en forskningsöversikt med relevant internationell forskning samt en ny kartläggning av hur dagens administrativa arbetsplatser uppfattas och används inom den svenska vården. Rapportens slutsats är att ett förändrat förhållningssätt behöver införas där även de administrativa arbetsplatserna, liksom vårdens övriga lokaler utformas aktivitetsbaserat och behovsstyrt. Projektets kartläggning pekar på att nyttjandegraden av ej vårdnära administrativa arbetsplatser är mycket låg. Dessa kan därför effektiviseras och minska i yta genom att planeras för en behovsstyrd användning. Outnyttjad yta kan därmed omfördelas till vårdnära administration, där det behövs mer arbetsplatser. Våra kartläggningar indikerar också att nyttjandegraden på vårdnära administrativa arbetsplatser är relativt hög. Rapportens slutsats är därför att vårdnära administrativa arbetsplatser för det direkta patientarbetet behöver utvecklas genom att nya typer införs och i vissa fall utökas.

Författare

Peter Fröst

Chalmers, Arkitektur

Saga Karlsson

Chalmers, Arkitektur

Madeleine Stjärne

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08