Den maritima näringen i Västra Götaland
Rapport, 2015

Denna rapport är en kartläggning av den maritima näringen i Västra Götaland. Eftersom den maritima näringen har blivit utpekad som ett utav fem styrkeområden i regionen så pågår nu en satsning för ökat samarbete mellan myndigheter, akademi och industri. Initiativet delas in i sex utvecklingsområden; maritima operationer, marina livsmedel, marin turism, marin energi, marin bioteknik och havsförvaltning. Det finns ett behov av ökad kunskap om de aktörer som utgör det maritima klustret och vardera av dessa sex områden. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för sammansättningen av det maritima klustret i Västra Götaland och att få en ökad kunskap om vilka företag som klustret inkluderar. Kartläggningen inkluderar aktiebolag, partrederier och licensierade yrkesfiskare. Majoriteten av datan är från bokslutet 2011. Rapporten använder Vinnovas studie ”Den svenska maritima näringen 2007-2011” som grund men vidareutvecklar arbetet genom att bland annat utgå ifrån de sex utvecklingsområdena aktuella för Västra Götaland, kategorisera aktörerna utifrån dessa områden, addera licensierade yrkesfiskare och vissa ytterligare aktiebolag till statistiken samt visualisera informationen med hjälp av programmen ”Västra Götaland eXplorer” och”Microsoft Excel”. Sammanlagt finns 2059 stycken maritima arbetsställen i Västra Götaland, 56 % av dessa har fem eller färre anställda. Även om tyngdpunkten av näringslivet finns i Göteborg och Bohuslän är företagen spridda över länet och endast fem kommuner saknar närvaro av minst ett maritimt företag. Göteborg är den kommun som har flest företag lokaliserade hos sig och är ett viktigt nav i det maritima klustret. De två största utvecklingsområdena enligt studien är maritima operationer och marina livsmedel. Marin bioteknik och marin energi har stor potential för utveckling med avancerad forskning i regionen men idag finns enbart ett fåtal aktiebolag inom dessa områden. Utvecklingsområdet marin turism är underskattat i kartläggningen.

Maritima klustret

näringsliv

Five Clusters

blå tillväxt

Blue Growth.

Författare

Josefin Borg

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Marin teknik

R - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07