Spår av en diskurs - Hur naturvetenskapligt språk används i förklaringar av elever i årskurs 8.
Kapitel i bok, 2014

Denna bok är en sammanfattning av den forskning som blev resultatet av Erna och Victor Hasselblads stiftelses satsning på en forskarskola inom molekylärveten­skapernas didaktik. Forskarskolan inrättades år 2007 som ett konsortium bestående av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Karlstads universitet och avslutades 2012. I denna antologi presenteras fyra studier inom forskarskolan skrivna av Birgitta Frändberg, Miranda Rocksén, Anne Solli och Karin Thörne, samt ett sammanfattande kapitel skrivet av forskarskolans koordinator, Niklas Gericke. Inom forskarskolans verksamhet med workshops, seminarier och skrivinternat uppkom vad som nästan skulle kunna beskrivas som ett gemensamt forskningsprogram med i stora stycken gemensam teoribildning och liknande metodval. Alla fyra studier grundar sig på en sociokulturell idétradition där deltagande i olika praktiker eller diskurser undersöks. Lärande ses som situerat och sker genom deltagande i olika aktiviteter. Den största gemensamma nämnaren för dessa fyra projekt är språkets betydelse för lärande. Språket ses inte endast som bärare av naturvetenskaplig mening, utan naturvetenskapligt ämnesinnehåll skapas i språkanvändningen. Birgitta Frändberg har studerat högstadieelevers skriftliga provsvar om materia och ämnesomvandlingar, Karin Thörne har undersökt högstadielärares muntliga kommunikation om genetik, Anne Solli har följt ingenjörsstudenters muntliga och skriftliga argumentering om bioteknik och Miranda Rocksén har undersökt olika former av kommunikation på bloggar och i grupparbeten i skolan om genetik och evolution. Antologin vänder sig till alla som har intresse för ämnesdidaktisk forskning, undervisning, utbildning och kommunikation inom molekylärvetenskaperna.

naturvetenskapernasdidaktik

molekylärvetenskapernasdidaktik

didaktik

språkanvändning

diskurs

identitet

Författare

Birgitta Frändberg

Göteborgs universitet

Språk, diskurs och identitet - ämnesdidaktisk forskning inom molekylärvetenskaperna

55-80
978-91-7063-613-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

ISBN

978-91-7063-613-4

Mer information

Skapat

2017-10-10