Organisatorisk förstärkning
Kapitel i bok, 2015

Kapitlet belyser det arbete som genomfördes omedelbart efter att länsstyrelsen övertagit ansvar för räddningstjänst i samband med hanteringen av branden i Västmanland. Studien är baserad på en kort etnografisk fältstudie på plats i Ramnäs den 5 augusti 2014. Genomförda observationer presenteras i ett antal utvalda episoder som syftar till att synliggöra viktiga aspekter i att förstärka organiseringen i Ramnäs. Studien visar att samlokalisering, mötesstrukturer, informationshantering och teknikanvändning är centrala aspekter för att åstadkomma en förstärkt organisering. Dock visar studien att hanteringen av dessa aspekter sker ad-hoc baserat när problemen uppkommer och att lösningarna är pragmatiska där lokalt gripbara resurser och material tas i anspråk. Den organisatoriska förstärkningen sker i en dominerande grad i form av icke-självmedveten design vilket också leder till att de lösningar som skapas också leder till nya problem som behöver lösas. Resultaten från studien pekar på ett ökat behov av designkompetens för att utifrån ett självmedvetet designarbete forma och anpassa organiseringen för att på ett bättre sätt uppnå de fördelar som den förstärkta organiseringen syftar till.

Organisering

Ledning

Samverkan

Teknikanvändning

Lägesbild

Författare

Jonas Landgren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för informatik (Chalmers)

Att åstadkomma Inriktning & samordning

308-
978-91-637-8541-2 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Interaktionsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-637-8541-2

Mer information

Skapat

2017-10-08