Miljöpåverkan av filmproduktion – modell och metod för beräkning med hjälp av livscykelanalys
Rapport, 2015

Film i Väst är idag en av Europas viktigaste filmfonder, dit filmproducenter/bolag kan vända sig med sina projekt och söker medfinansiering. Film i Väst ställer krav på bland annat köp av varor och tjänster. För att kunna ställa krav på en mer miljömässigt hållbar filmproduktion behövs en förståelse hur filmproduktionen påverkar miljön. Hur kan en filmproduktion arbeta på ett mer miljömässigt hållbart sätt? Inom detta samarbetsprojekt mellan Film i Väst och Chalmers har ett enkelt verktyg specifik för filmproduktion tagits fram med bland annat livscykelanalys. Syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet med projektet är att utveckla verktyg för att beräkna filmproduktionens miljöpåverkan och aktörers möjlighet att påverka. Med aktörer menas allt från regissör/platschef till ljustekniker och skådespelare. Projektet är uppdelat i tre delprojekt: 1) att ta fram en modell och en metod för att beräkna miljöpåverkan av filmproduktion 2) att ta fram filmdata med hjälp av inspelningsplan, platsbesök och enkäter till aktörer 3) att med tillgänglig LCA-data beräkna filmproduktionens klimatpåverkan (kg CO2 ekv). Funktionell enhet är per 1 film-produktion och per 1 timme film-konsumtion. Modell och klimatberäkningar: För att beräkna filmproduktionens miljöpåverkan inkluderas i denna rapport följande fem moment: förproduktion, produktion, postproduktion, samt distribution och konsumtion. Själva produktionen inkludera flera olika delmoment: utrustning, mat, transport t/r (skådespelare, utrustning), och boende. Resultaten är kopplade till vad filmproducenter väljer (dvs. utrustning), men också ett resultat av tillgången till data (dvs. tidigare LCA-data och klimatdata) för tjänster och produkter som påverkar klimatet. Data från en existerande filmproduktion från GötaFilm t.ex. typ av utrustning och antal timmar den används eller typ av transport och antal km den har använts. Utgångspunkter har varit filmens inspelningsplan och dagsbesked, körschema för transporter, etc. Dessa data kallas för förgrundsdata. För att beräkna klimatpåverkan för varje enskild moment krävs s.k. bakgrundsdata. Här används LCA-databaser (t.ex. ecoinvent inom transport och el), energi- och klimatberäkningar (framförallt för hotell och material) eller LCA-studier (framförallt inom kost och material). Resultat och nyckeltal: Resultaten visar att filmproduktionens klimatpåverkan i huvudsak orsakas av transporter och flygresor (73%), samt inspelning (16%), kost (5%) och logi (3%). Filmproduktion orsakar totalt cirka 51 kg CO2 ekv eller 17kg per timme. Utsläppen varierar framförallt beroende på val av transportslag, samt typ av inspelning, kost och logi. Modellen, metoden och beräkningarna möjliggör framtagandet av rekommendationer för framtida filmproduktioner.

Miljöpåverkan

filmproduktion

livscykelanalys

klimatpåverkan

Författare

Birgit Brunklaus

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Malin Eriksson

Chalmers, Energi och miljö

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljöledning

Filmvetenskap

Miljövetenskap

Klimatforskning

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2015:17

Mer information

Skapat

2017-10-07