A scientific standpoint in society questions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Vetenskapliga frågor med samhällsrelevans är ofta mycket komplexa. En del är känt, en del är okänt. En förståelse för problemen kräver ofta djupa specialkunskaper inom många olika ämnen och ett samarbete mellan experter inom olika områden är därför väsentligt. Data kan ofta vara ofullständiga och kontrollerade experiment kan av olika skäl vara olämpliga eller omöjliga. Hur dessa frågor skall kunna presenteras på ett rimligt korrekt och begripligt sätt för allmänheten är naturligtvis inte en strikt naturvetenskaplig fråga, men naturvetare som skall arbeta med komplexa frågor behöver förståelse även för dessa aspekter.

Författare

Torbjörn Lundh

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ann-Marie Pendrill

Fysikaktuellt

1 14-15

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06