NOx Begränsning vid Förbränning i Fluidiserad Bädd
Övrigt konferensbidrag, 1988

Sedan senaste Nordiska seminariet om NOx-begränsning i november 1986 har ett intensivt arbete bedrivits inom området NOx-begränsning i fluidiserad bädd vid institu­tionen för Energiteknik CTH. Totalt har tre eldningssäsonger ägnats åt omfattande mätprogram på storskaliga fluidbäddanläggningar. Nedan presenteras först en strategi för kväveoxidbegränsning som bygger på dagens kunskap om hur kväveoxider bildas och reduceras. Vidare ges ett försök att visa hur denna strategi tillämpats genom de olika mätprogrammen och slutligen redovisas mer ingående de viktigaste resultaten från senaste eldningssäsongen.

förbränning i fluidiserad bädd

begränsning

kväveoxid

NOx begränsning

Författare

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Proceedings till Första Nordiska Konferensen om Svaveldioxid- och Kväveoxid- begränsning vid Förbränning av Fasta Bränslen som hölls vid Danmarks Tekniska Högskola i Lyngby, Danmark i oktober 1988

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Annan naturresursteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Mer information

Skapat

2017-10-07