PPA - en metod för att bedöma produktivitetspotentialen i verkstadsindustrin
Rapport, 2006

Det är en vanlig föreställning inom svensk industri att produktiviteten är hög. Det stämmer i vissa fall, om man enbart beaktar förhållandet mellan försäljningsvärdet och kostnaderna för arbetskraften. Men eftersom den eventuella produktivitetspotentialen på arbetsplatsnivå då försummas, är detta ett kraftigt missvisande sätt att se på produktivitet. Det är för att kunna mäta och kartlägga svensk industris verkliga produktivitetspotential som PPA-metoden har utvecklats. PPA står för ”productivity potential assessment”. I den här boken beskriver vi hur metoden är uppbyggd och hur den ska användas. Metoden består dels av en uppsättning parametrar som ska mätas eller inhämtas, dels av en beskrivning av arbetsgången vid en PPA-studie. Parametrarna har delats in i olika nivåer, från ett till fyra. Parametrarna på nivå ett representerar den verkliga produktivitetspotentialen för de manuella arbetsuppgifterna i ett utvalt verkstadsavsnitt och mäts med hjälp av en frekvensstudie. ”Overall equipment efficiency” (OEE) är det mätetal som används för att bestämma maskineffektiviteten. OEE beräknas med hjälp av företagets egna siffror för stopptider, produktionsutfall och kvalitetsutfall om sådana finns tillgängliga. På nivå två finns typiska resultatparametrar, till exempel kassationsgrad och hastighet för lageromsättning. På den tredje nivån finns parametrar som indikerar företagets förmåga att driva och utveckla sin produktion effektivt. Denna nivå innefattar bland annat en bedömning av företagets produktionstekniska kompetens och dess psykosociala arbetsmiljö. Nivå fyra behandlar metodförbättringar. PPA-metodens styrka ligger framför allt i att det effektivt går att ta fram en objektiv bild av den verkliga produktivitetspotentialen i ett företags produktion. Metoden är dessutom snabb. Det räcker med en arbetsdag för att göra en tillförlitlig bedömning av produktivitetspotentialen. Företagets styrkor och svagheter identifieras snabbt, varvid förbättringsmöjligheter kan belysas för företagets ledning. PPA-metoden gör det således möjligt för enskilda företag att ta vara på den verkliga produktivitetspotentialen. Därmed kan den svenska industrins konkurrenskraft stärkas.

produktivitet

PPA

Författare

Peter Almström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Anders Kinnander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22