Värmegles Orientering 4 - Demonstrationsprojekt
Rapport, 2006

Demonstrationsprojekten har genomförts för att testa idéer som kommit fram under forskningsprogrammet Värmegles Fjärrvärme. Avsikten har framför allt varit att följa upp eventuella produktivitetsförbättringar till följd av ny teknik eller nya arbetsmetoder men även att göra Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag delaktiga i arbetet med att främja fjärrvärmens konkurrenskraft. Demonstrationsprojekten har utvärderats med avseende på kostnadsutfall och därvid jämförts med tidigare genomförda nulägesstudier. Totalt har 13 demonstrationsprojekt genomförts och resultaten från 10 av dessa har sammanställts i föreliggande rapport. Demonstrationsprojekten har utvärderats kvantitativt genom att investeringskostnaderna har jämförts med ett urval om 36 st villaprojekt genomförda runt om i landet mellan åren 1996 och 2003. För att möjliggöra en jämförelse har samtliga kostnader indexreglerats till 2006-års kostnadsläge. Dessutom har kostnaderna för rörnätet normaliserats med avseende på anslutningsgrad, linjetäthet och värmeleverans till ett ”typområde”. De projekt som lyckats bäst i ekonomiska termer är Effektiv elkonvertering i Luleå och Kamförläggning med serviceskåp i Trelleborg. Här har man uppnått anslutningskostnader för ett typområde på ca. 60.000 respektive 66.000 kr per hus. Detta ska jämföras med dagens genomsnitt enligt nulägesbeskrivningarna på 91.000 kr per hus och Värmegles Fjärrvärmes målnivå på 58.000 kr per hus. I Sverige ansluts i dagsläget omkring 18.000 småhus per år. Luleå och Trelleborg har visat att anslutningskostnaden kan sänkas med i genomsnitt 25.000 – 30.000 kr per hus. Det skulle innebära en årlig kostnadssänkning för fjärrvärmebranschen på omkring en halv miljard kronor. I detta avseende är Värmegles Fjärrvärme en lyckad satsning, då programmets totala omfattning på 34 Mkr motsvarar en investering med en återbetalningstid på ett par månader.

Författare

Stefan Forsaeus Nilsson

Sofie Andersson

Ola Nordgren

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Energiteknik

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10