Statistiska analyser av enkätinformation från nio olika enkätundersökningar inom svensk fordons- och tillverkningsindustri
Preprint, 2014

Detta manuskript (ett s k "preprint" som ej har blivit publicerad på grund av att en av författarna har blivit pensionerad) redovisar resultat från de två författarnas enkätundersökningar genomförda under mer än ett årtionde inom svensk fordons- och tillverkningsindustri (se exempelvis de s k arbetsplatsrapporterna som finns registrerade i Chalmers Public Library CPL). Dessa enkätundersökningar har varit speciella såtillvida att det (1) dels rör sig om totalundersökningar samt där det (2) dels har funnits en (eller ibland flera frågor) var och med vad den svarande arbetar (enkätundersökningar, vilka vissa Volvo fall byggde på ett långvarigt samarbete med flera lokala fackföreningar, Metallindustriarbetarförbundet, Metall).

Det senare särtecknet har medfört att vi har varit tvungna att förstå verkligheten på sätt som är ovanliga i enkät-sammanhang. Vad som (verkligen) sker på verkstadsgolvet har varit minst lika väsentligt som exempelvis enkätstudiens organisation. Samtliga enkätundersökningar involverat samtliga kollektivanställda, medan två enkätundersökningar (inom Volvos Buss AB:s fabrik i Borås och Atlet AB:s fabrik i Mölnlycke) tillika berör samtliga tjänstemän). Centralt för den eftersträvade förståelsen av verkligheten har s k schematiska layouter varit. Det vill säga, av oss speciellt konstruerade layouter som åskådliggör hur respektive produktionssystem fungerar (d v s de klargör ej enbart hur de ser rent fysiskt, såsom är fallet med exempelvis byggnadsritningar med maskinuppställningar etc.). De speciella frågorna i varje enskilt enkätformulär erfordrar för varje fall anpassade frågor.

Således har kompletterande datainsamlingar gjorts med hjälp av bl a insamling av företagsinformation, intervjuer och studiebesök. Flera (interaktiva) revisioner av dessa layouter har dessutom varit helt nödvändiga. Det samma gäller utprovning (prototypande) av själva enkätformuläret. Kontroll av framför allt förståelse och tidsåtgång, samt säkerställandet av frågornas stringens, är en helt oundviklig nödvändighet. Detta är fallet eftersom flera hundra (ibland över tusen) stycken kollektivanställda, med företagens goda minne, faktiskt har avsatt arbetstid för själva ifyllandet (som utomstående är vi naturligtvis tacksamma för den hjälp vi har fått).

Avslutningsvis, dessa sätt (eller bättre formulerat, denna speciella metod som författarna har utvecklat) att organisera enkätundersökningar ger helt nya möjligheter att prospektera enkät- och bearbetade företagsdata. Såsom att det är möjligt att i efterhand (flera år efter) utnyttja sparad enkätdata till att belysa helt nya aspekter. Det är även möjligt att skapa s k analytiska kategorier för ett visst analysändamål (innebärande specifika möjligheter att jämföra liknande arbeten i helt olika fabriker). Dessutom går det snabbare att ge feedback från enskilda enkätundersökningar på sätt som i många fall idag knappt kan göras med s k medarbetarenkäter (där stora resurser idag uppoffras på dessa, då med förhållandevis rätt lågt utbyte). Alltså, såsom behandlas i manuskriptet, generaliteten av en eller flera enkätundersökningar ökar väsentlig även om merarbetet är väsentligt mer omfattande).

En kommentar (för att vara tydlig): Genom vår utvecklade (och utprovade) metod att genomföra enkätundersökningar (inklusive kompletterande datainsamlingar) blir del således möjlig att koppla samman (1) (mjuka data) berörande de svarandes uppfattning om arbete och arbetsförhållandes med (2) (hårda data) om produktionssystemets utformning, såsom var i materialflödena de svarande arbetar (se författarnas övriga publikationer).

cross and multi-sciences approaches

perception of work and work conditions

statistical analyses

manufacturing technology

sociotechnology

questionnaire surveys

manufacturing system design

Författare

Bo Blomquist

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24