Att bli lärare - argument för en integrerad lärarutbildning
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

All form av utbildning i Sverige har under de senaste åren genomgått flera och stora reformer vilket inte minst påverkat lärarutbildningen. I denna forskningsöversikt fokuseras speciellt på att huvuddelen av lärarutbildningen handlar om läraryrket och endast en mindre del av studenternas möte med yrkesverksamheten. Artikeln uppmärksammar att traditionell delning mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier vare sig nationellt eller internationellt visat sig vara framgångsrik vad gäller att uppfylla lärarutbildnings mål. För att få ett perspektiv på svensk lärarutbildning har några internationella utblickar gjorts mot det som kan ses som generell problematik inom lärarutbildningar. Syftet med artikeln är att utifrån befintlig forskning kring lärarutbildning belysa och argumentera för åtgärder som kan möjliggöra en integrativ och forskningsbaserad lärarutbildning. Analysen bygger på ramfaktorteori i en lärarutbildningskontext. Resultatet av studien visar att det med forskning kring lärarutbildning som grund finns starka motiv för en tydligare integration mellan högskole- och verksamhetsförlagd utbildning. Vidare uppmärksammas vikten av att jämställa ett vetenskapligt förhållningssätt med beprövad erfarenhet. Vår slutsats är att det finns entydiga forskningsbaserade argument och åtgärder som kan leda till att svensk lärarutbildning utvecklas mot ett ökat fokus på integration.

verksamhetsförlagd utbildning

ramfaktorteori

naturvetenskap

högskoleförlagd utbildning

matematik

lärarutbildning

forskning

integration

beprövad erfarenhet

teknik

Författare

Jörgen Dimenäs

Tommy Gustafsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

A. Mitiche

Högre Utbildning

2000-7558 (ISSN)

Vol. 6 2 121-137

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07