Taktisk planering inom återvinningsbranschen – en fallstudie hos Ragn-Sells
Övrigt konferensbidrag, 2017

Återvinningsindustrin samlar in och behandlar avfall som återvinns och säljs till kunder av återvunnen råvara. Att hålla ihop dessa aktiviteter är en utmanande uppgift bland annat på grund av hög variation kring kvantitet och kvalitet på det avfall som samlas in, osäkerheter kring efterfrågan av sekundär råvara, oklara prioriteringar kring tjänsten att samla in och behov att sälja produkter, samt en hög decentraliseringsgrad av verksamheten. För att erhålla ett högt resursutnyttjande och ta sunda investerings-, sälj-, marknadsförings-, produktion- och logistikbeslut är det viktigt att skapa en samsyn kring vilken efterfrågan som finns på ett lite längre perspektiv och balansera denna mot tillgängliga resurser, vilket är syftet med taktisk planering. Det saknas dock kunskap och erfarenhet kring taktisk planering i återvinningsindustrin. Syftet med studien är att fylla en del av detta kunskapsgap genom att ta fram en taktisk planeringsprocess med tillhörande IT-verktyg för återvinningsföretaget Ragn-Sells. Studien har genomförts i nära samarbete mellan Ragn-Sells, systemutvecklaren Optimity och forskare inom logistik och produktionsplanering. Planeringsprocessen utgörs av två parallella månadsprocesser inom de två marknadsområden som är ansvariga för insamlingen av avfall, och koordineras vid ett gemensamt kvartalsmöte. En aktivitetsplan innehållande vem som ska göra vad och när i processen samt mötesagendor har tagits fram. IT-verktyget stöttar i generering av en statistisk prognos och framtagning av en nära optimal produktionsplan med avseende på kapacitetsutnyttjande och leveranssäkerhet. Planeringsprocessen och IT-verktyget testades i form av ett rollspel där ett månadsmöte och ett kvartalsmöte iscensattes. En viktig slutsats från studien är att återvinningsindustrins verksamhet befinner sig någonstans mellan ”projekt” och ”tillverkning-mot-lager” och att det gäller att försöka minska osäkerheter kring den projektorienterade delen. Därför bör taktisk planering inom återvinningsindustrin fokusera på att balansera nya anbud och utfasningar av kontrakt med tillgängliga resurser. I fortsatta studier är det intressant att inkludera övriga värdeadderande aktiviteter, förutom insamlingen, i planeringen.

återvinning

Taktisk planering

logistik

Författare

Linea Kjellsdotter

Chalmers Industriteknik (CIT)

Joan Torres

Chalmers Industriteknik (CIT)

Anna M K Fredriksson

Linköpings universitet

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Susanne Stenmark

Ragn-Sells

Johan Ekberg

Optimity

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-23